İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Özel Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları, Özel Hizmet içi Eğitim Merkezleri, Özel Uzaktan Eğitim Kursları, Destek Eğitim Kursları, Sosyal Etkinlik Merkezleri ve Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri İle İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular

 • Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi nedir ve içerisinde hangi programlar bulunmaktadır?

  Sosyal etkinlik ve gelişim merkezi: Ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapıldığı özel öğretim kurumlarıdır.

  Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezleri Programları

  PROGRAM GRUBU

  PROGRAM ADI

  Yabancı Dil Grubu

  İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça ve benzeri.

  Kişisel Gelişim Grubu

  Satranç Kursu Programı, Zekâ Oyunları Kurs Programı, Güzel Konuşma ve Yazma Kurs Programı, Görgü Kuralları Kurs Programı ve benzeri

  Bilgisayar Grubu

  Bilgisayar Okur Yazarlığı, Robotik Kodlama ve benzeri.

  Müzik Grubu

  Bağlama, Piyano, Gitar, Keman, Flüt ve benzeri.

  Resim, Tiyatro Grubu

  Resim, Tiyatro, Seramik ve benzeri.

  Spor Grubu

  Masa Tenisi, Judo, Geleneksel Oyunlar ve benzeri

   *Akademik dersler hafta içi okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu yapılır.

  *Akademik ders alan öğrenciler sosyal etkinlik ve gelişim merkezi programlarından en az birinden eğitim almaları zorunludur.

 • Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezine atanacak kurum müdürü nitelikleri nelerdir?

  Öğretmen olarak atanma şartlarını taşıması veya bu kurumlara en az lisans düzeyinde uzman öğretici olarak atanma şartlarından birisini taşıması gerekmektedir.

 • Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezinin zorunlu eğitim personelleri kimlerden oluşur?

  ÖÖK Yönetmeliğinin 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirlenmiştir. Bu kapsamda kurum müdürü, rehber öğretmen/psikolojik danışman, uygulanan programa uygun öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici zorunlu personel olarak değerlendirilmektedir.

 • Özel Öğretim Kursu nedir? Bu kurslarda hangi Bilim Grupları vardır? Bu gruplar içerisinde hangi alanlar bulunur?

  Özel Öğretim Kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, ortaöğretim seviyesinde ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumlarıdır.

  Özel Öğretim Kurslarında bulunan bilim grupları:

  1-Fen Bilimleri Bilim Grubu

  Bilim grubu alanları: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji

  2-Sosyal Bilimler Bilim Grubu

  Bilim grubu alanları: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe (Felsefe, sosyoloji, psikoloji, mantık)  ve Din, Ahlâk ve Kültür Grubu/Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

 • Özel öğretim kursunda bir bilim grubundan hizmet almaktayım, aynı kurumdan diğer bilim grubundan da eğitim alabilir miyim?

  Özel öğretim kurslarında sadece bir bilim grubunda öğretim yapılmaktadır.

 • Çeşitli kursların Özel Öğretim Kursuna dönüşümü nasıl yapılır?

   Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu okullar dışında bir başka kuruma dönüştürmek istemesi halinde ÖÖK Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgeler hariç diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve ÖÖK Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen üç aylık bekleme süresi(eğitim personeli ve diğer personel ile öğrenci veya kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla gerekçesi kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından uygun bulunan kurumları dönem sonunda kapatabilir.)  dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde on beş iş günü içinde eski kurum kapatılır ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı valilikçe düzenlenerek dönüşüm sağlanır.

 • Soruşturması veya idari para cezası olan kurumların dönüşümü nasıl yapılır?

  Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden veya idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğu tespit edildikten sonra; dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır.

  İdari soruşturma sonucunda kapatılması teklif edilen kurumlar dönüştürülemez. Soruşturması devam eden kurumun soruşturma konusunun kurumun kapatılmasını gerektirmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespiti hâlinde ve Valiliğin uygun görüşü ile kurum dönüştürülebilir.

 • Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 16.02.2024 tarihinde yapılan değişiklikle beraber çeşitli kurslardan özel öğretim kursuna dönüşümde kurum binasında ve kurucu temsilcisinde aranmayacak şartlar nelerdir?

  *Kurum binasında bulunması gereken bağımsız giriş şartı kaldırılmıştır.

  *Özel Öğretim Kursuna dönüşmek isteyen çeşitli kursların kurucu/kurucu temsilcisine yönelik eğitim şartı aranmayacaktır.

  *Bina tapusu yerine tapu senedi istenilecek olup yapı kullanım izin belgesi aranmayacaktır.

 • Çeşitli Kurslardan Özel Öğretim Kursuna dönüşen kurumların mevcut devam eden kursiyerleri için nasıl bir yol izlenecek?

  * Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almış olup özel öğretim kursuna dönüşmek isteyen kişisel gelişim kurslarından uyguladığı programların/modüllerin süresi dönüşüm tarihinden uzun olanlar, Bakanlıkça belirlenen standartları sağlamaları halinde, dönüşüm sonrasında da eğitimlerini sürdürebilecek ancak dönüşüm işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara/modüllere yeni öğrenci kaydı yapılamayacaktır.

 • Kurum açma işlemlerinde hazırlanması istenen belgeler nelerdir?

  1) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ekinde bulunan Form dilekçe (EK-1).

  2) (Değişik:RG-19/2/2020-31044) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.

  3) (Değişik:RG-13/1/2017-29947) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.

  4) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Ek cümle:RG-20/6/2017- 30102) (Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)

  5) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) , binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve (Değişik ibare:RG-16/2/2024-32462) taşınabilir elektronik kaydı.

  6) Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) kurum yönetmeliği taslağı ve (Değişik ibare:RG-16/2/2024- 32462) taşınabilir elektronik kaydı veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.

  7) Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları (Ek ibare:RG-16/2/2024-32462), sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitimi (operatörlük) kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439) Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak (Mülga ibare:RG-5/8/2023-32270) (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda hazırlanmış ve (Değişik ibare:RG-5/8/2023-32270) Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanan programı uygulayacağına dair taahhüt.

  8) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı

  9) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma -izin teklifleri.

  10) (Değişik:RG-16/2/2024-32462) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibarıyla okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri muvafakat belgesi. (Belgede muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.) Kısmen veya tamamen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde açılacak kurumlar için başvuru tarihi itibarıyla okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıl o kurum tarafından kullanılabileceğini gösterir kira sözleşmesi, irtifak hakkı sözleşmesi veya resmî muvafakatname.

  11) Denizcilik ve havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.

  12) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula kara yolu ile uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.

  13) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde (Değişik ibare:RG-19/2/2020- 31044) alınmış Cumhurbaşkanı izninin sureti.

  14) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; (Değişik ibare:RG5/8/2023-32270) çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve ekleri (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. (Değişik cümle:RG-19/2/2020-31044) Ancak; (Değişik ibare:RG-5/8/2023-32270) 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.

  15) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.

  16) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.

  18)  (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Mülga:RG-5/8/2023-32270) ş) (Ek:RG-13/1/2017-29947) (Mülga:RG-5/8/2023-32270) t) (Ek:RG-13/1/2017-29947) Özel (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) (…) öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine (Ek ibare:RG-20/6/2017- 30102) ; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna ilişkin belge. 19) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Organize sanayi bölgesi içerisinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği haricindeki kişiler tarafından özel öğretim kurumu açılacak ise ilgili organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanlığından alınacak uygunluk görüş yazısı.

  20)  (Ek:RG-19/2/2020-31044) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin (Değişik ibare:RG-16/2/2024-32462) son altı ayda çekilmiş biyometrik fotoğrafı.

  21) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Vergi levhasının fotokopisi.  

 • Sosyal Etkinlik Merkezlerinin açılışında hazırlanması istenen belgeler nelerdir?

  Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, Özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 5. Maddesindeki ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder.

 • Kurum açılış başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

  Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, açılacak kurum türü ve seviyesine göre belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, tüm belgelerin eksiksiz olarak alındığının ve müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir. Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.

   5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere valilikçe Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası verilir. İdari para cezası verilen bu kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, verilen bu para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvurusu işleme alınır

 • Kurum açılış dosyasında bina sağlamlık raporuyla birlikte verilmesi gereken ekler nelerdir?

  Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile birlikte rapora esas teşkil eden ekler (2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre düzenlenmiş; Karot Basınç Deney Raporu, Donatı, Zemin ve Temel Etüdü Raporu, Statik Değerler ve Analiz Sonuçları ve düzenleyenlere ait; Laboratuar İzin Belgesi, Büro Tescil Belgesi, Denetçi, SİM ve İTB belgeleri) de açılış dosyasında bulunacaktır.

 • Eksik belgeyle kurum açma başvurusu yapılabilir mi?

  Millî eğitim müdürlüğüne kurum açma başvurusu yapılırken açılacak kurum türü ve seviyesine göre Yönetmelik eki (EK-1) Formda belirtilen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim alınması gerekmektedir. Eksik belge bulunması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

 • İdari para cezası almış olan kurucuların kurum açmak istemeleri halinde bu cezalarla ilgili neler yapmalıdır?

  İdari para cezası almış olan kişilerin kurum açmak üzere başvurmaları hâlinde, idari para cezasının ödendiğinin veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil edilmiş ve/veya taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesinden sonra başvuruları işleme alınacaktır.

 • Kurum açma başvurusu ile ilgili olarak inceleme süreci nasıl gerçekleşecektir?

  Kurum açılış dosyasında yönetmeliğin 5. Maddesindeki tüm belgelerin eksiksiz olduğunun tespiti durumunda; kurum açma başvurusundan itibaren beş iş günü içerisinde, kurumda inceleme yapmak üzere Eğitim Müfettişi/il veya ilçe millî eğitim şube müdürü/eğitim uzmanı/araştırmacılardan iki kişi görevlendirilir. Görevlendirilenler, görevlendirme yazısının/onayının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde inceleme raporunu düzenleyerek teslim edeceklerdir.

 • Hangi kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları Valiliklerce düzenlenecektir?

  Özel okullar ve sosyal etkinlik merkezleri dışındaki tüm özel öğretim kurumlarının başvuruları Valiliklerce incelenerek uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecektir.

 • Sosyal Etkinlik Merkezlerinin açılış işlemlerinde izlenecek süreç nedir?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi hükmü doğrultusunda sosyal etkinlik merkezleri açılmasına yönelik il millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında "Sosyal Etkinlik Merkezleri İşbirliği Protokolü" düzenlenir. Bu protokolün Bakanlıkça onaylanmasından sonra en geç bir yıl içerisinde kurum açma başvurusu millî eğitim müdürlüğüne yapılmalıdır. Sosyal etkinlik merkezlerine ait açılış ile ilgili tüm belgeler tamamlandıktan sonra kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmek üzere beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilecektir.

 • Sosyal Etkinlik Merkezi açılmak üzere Bakanlıkça onaylanan protokol kapsamında kurum açılış başvuru süresi ne kadardır?

  Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere Bakanlıkla yapılan protokolün imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılacaktır.

 • Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında ve kurucu temsilcilerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Yönetmeliğin 18. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

  Gerçek kişi olan kurucunun, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları sağlamadığının tespiti hâlinde, kurumunu kapatması veya devretmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde kurumun kapatılmaması veya devrin gerçekleştirilmemesi hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir.

  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organında bulunan kişilerin aynı fıkrada belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatının tespiti hâlinde 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri gereği süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

 • Hangi kurslar, kurum adında yabancı ad kullanabilir?

   Yönetmeliğin 7. maddesi hükümlerine göre sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir.

 • Kurum adlarında kısaltma kullanılabilir mi?

  Kurumlar, adlarını TDK kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmaları ile birlikte kullanabileceklerdir. Kurum adı ile birlikte kısaltmasının da kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilmesi gerekmektedir. Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum adının yanında kısaltmasını da kullanabilecektir

 • Kurumlara verilen idari para cezalarının ardından cezayı gerektiren aynı fiilin tekrarında nasıl bir yol takip edilecektir?

  Kanun ve Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması halinde kuruma idari para cezası verilecektir. İdari para cezası verilen fiilin kurumca tekrar işlendiğinin tespiti hâlinde idari para cezası 5 kat arttırılarak uygulanacaktır. Aynı fiilin üçüncü defa tekrarında ise kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

 • Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara veren kurumlarda görevine devam etmesi gereken personel var mıdır?

  Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara veren kurumlarda kurum müdürü görevine devam edecektir.

 • Kurumlarda Engelli Taşıma ve İletim sistemlerinin özellikleri nasıl olmalıdır?

  Binanın zemin katı dışında birden fazla katı bulunan kurumlarda veya binanın zemin katı dışında açılacak kurumlarda taşıma ve iletme sistemlerinin TSE'nin belirlediği standartlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engeliler için belirlediği kat sınırı (üç kat), merdiven yapısı (Belgesinde “Döner Merdivenlerde Kullanılan" ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazların düz/sahanlıklı merdivenlerde kullanılmasında herhangi bir sakınca yok iken “Döner Merdivende Kullanılmayan” ibaresinin yer aldığı ve buna göre sınıflandırılan cihazlar spiral/dönerli merdivende kullanılmaz.) ve azami yük taşıma şartı (tekerlekli sandalye taşımayan merdiven tırmanma cihazlarında azami taşıma kapasitesi 130 kg ve tekerlekli sandalye taşıyan merdiven tırmanma cihazlarının azami taşıma kapasitesi 160 kg olacak şekilde) aranacaktır. Ayrıca söz konusu alete ait güncel TSE belgesi ve kurum adına düzenlenmiş fatura olması gerekmektedir.

 • Özel öğretim kurumlarında kurum binasının hangi bölümlerinde güvenlik kamerası bulunamaz?

  Okul ve diğer kurumların derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.

 • Özel öğretim kurslarında lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunları aynı katta birlikte öğrenim görebilir mi?

  Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm gereği; Özel öğretim kurslarına devam eden lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarının eğitim aldıkları bilim derslikleri ve WC/lavabolar ayrı katlarda veya aynı bina içinde farklı bloklarda oluşturulur.

 • Kurucu temsilcisinin kurumu devrinde kurumu devretme yetkisinin ne zaman alınmış olması gerekir?

  Kurum devri için yapılan başvurularda kurucu temsilcisinin kurumu devretme yetkisinin son bir ay içerisinde alınmış yönetim kurulu kararı olması şartı aranacaktır.

 • Kurum devir senedinde ayrıca hangi ifadelerin yer alması gerekir?

  Noter onaylı devir senedinde, Kurumu devralacak gerçek kişi ya da tüzel kişi adına kurucu temsilcisinin kurumun vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, tüm borç ve alacaklarını ve devir almadan önce işlenen fiillerle ilgili devirden sonra verilebilecek idari para cezalarını ve kapatma kararını da kabul edeceğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi.

 • Kurum devirlerinde tapu senedi istenecek mi?

  Kurum devrinde kira sözleşmesi ile birlikte kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise tapu senedi örneği istenecektir. 

 • Noterlikçe düzenlenen devir senedi ile kim tarafından ve ne kadar süre içerisinde milli eğitim müdürlüğüne başvurulmalıdır?

  Kurum devrinde, noterlikçe devir senedinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde kurumu devralan tarafından milli eğitim müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Bu süre bitiminden sonra yapılan başvurularda devir senedi yeniden düzenlenecektir.

 • Devir başvurusu yapılan kurumlardan idari para cezası bulunanlarla ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Devir başvurusu yapılan kurumlardan idari para cezası bulunanların idari para cezasını ödemiş veya bu cezaları ilgili kanunlarına göre tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da özel kanunlarına göre yapılandırılmış olup taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilmesi, şartları haiz olmadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

 • Hangi kurumların devri yapılamayacaktır?

  İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecektir.

 • Hangi durumlarda kurucudan devir senedi istenmeyecektir? Gerçekleştirilecek işlemler nelerdir?

  Kurucu şirketin başka bir şirketle birleşme, bölünme veya tür değiştirmesinde devir senedi istenmeyecektir. Ancak birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye dair Ticaret Sicil Gazetesi, kurucu temsilcisi atanmasına dair belgeler ve kurumun yeni gerçek kişi kurucusu, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında ve kurucu temsilcilerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğunu belirten belge ile valiliğe müracaat edilmesi gerekmektedir. Ancak birleşilen yeni kurucu adına düzenlenen kira sözleşmesi de istenecektir.

 • Dönüşüm başvurusu yapan ve idari para cezası bulunan kurumların bu cezaları ile ilgili nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Dönüşüm başvurusu yapan ve idari para cezası bulunan kurumların bu cezaları ilgili kanunlarına göre tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da özel kanunlarına göre yapılandırmış olup taksitlendirdiğini belgelendirmesi ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunun yetkili makamlardan alınmış belge ile tespit edilmesi; şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi gerekmektedir.

 • Hangi kurumların dönüşümü yapılamayacaktır?

  İdari soruşturma sonucunda kapatılması teklif edilen kurumlar dönüştürülemez. Soruşturması devam eden kurumun soruşturma konusunun kurumun kapatılmasını gerektirmediğinin soruşturmayı yürütenlerce ön raporla tespiti hâlinde ve ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum dönüştürülebilir.

 • Binayı ani olarak terk etme gerekçeleri nelerdir?

  Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hâllerden dolayı binayı ani olarak terk edebilir.

 • Binayı ani olarak terk etme durumunda geçici nakil yapılacak binada hangi şartlar aranacak, hangi şartlar aranmayacaktır?

  Binayı ani olarak terk etme durumunda, geçici nakil yapılacak binada, kurumun uyguladığı öğretim programına ve kayıtlı öğrenci/kursiyer sayısına uygun, kurum türüne göre kurumlarda bulunması zorunlu olan müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (k) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Ayrıca, diğer nakil şartları (tavan yüksekliği, pencere alanı, koridor genişliği, kapı ve merdiven genişliği vb.) aranmayacaktır.

 • Bina, blok ve kat ilavesi yapmak suretiyle yerleşim planı ve kontenjan değişikliklerinde binanın başka bölümlerinde de inceleme yapmak gerekir mi?

  Bina, blok ve kat ilavesi yapmak suretiyle yerleşim planı ve kontenjan değişikliklerinde değişen bölümlerle birlikte ortak kullanılan alanlara da bakılarak kontenjan tespit edilecektir.

 • Kuruculuk hakkının kaybedilmesi durumunda kurucunun kurum kapatma süreci nasıl olacaktır?

  Kuruculuk hakkının kaybedilmesi durumunda kuruculuk hakkını kaybeden gerçek kişi kurucuya kurumunu kapatması veya devretmesi için iki ay süre verilecektir. Verilen süre içinde devir veya kapatma işlemi gerçekleşmemişse okullarda öğretim yılı sonunda diğer kurumlarda ise uygulanan öğretim programının sonunda kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir.

 • Kurucu temsilcisinin kurucu temsilciliği hakkını kaybetmesi veya ölmesi durumunda kurucunun kurucu temsilcisini değiştirme süreci nasıl olacaktır?

  Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları kaybettiğinin tespit edilmesi veya ölümü hâlinde, kurucu temsilcisi değişikliği için iki ay içinde başvuru yapılır. Verilen süre içerisinde başvuru yapılmaması hâlinde Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde işlem yapılarak kurucu temsilcisi değişikliği başvurusu için bir ay daha süre verilir. Bu sürenin sonunda kurucu temsilcisi değişikliği başvurusu yapılmaması hâlinde verilen idari para cezası beş kat artırılarak uygulanır ve başvuru için bir ay daha süre verilir. Verilen süre içerisinde başvuru yapılmadığının tespit edilmesi hâlinde okulların öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilir

 • Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organlarında bulunan kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakının tespiti halinde nasıl bir işlem yapılacaktır?

  Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organlarında bulunan kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakının tespiti halinde süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

 • Kurucu isteğiyle kapatılması istenen kurumlar devam eden soruşturması bulunması halinde kapatılabilir mi?

  Kurucu isteğiyle kapatılması istenen kurum hakkında soruşturma bulunması halinde soruşturma sonuçlanıncaya kadar kurum kapatılamayacaktır. Ancak soruşturmayı yürütenlerce ön raporda kurumun kapatılmasına veya devredilmesine engel durumun olmadığı belirtilmesi durumunda ilgili makamın da uygun görüşü ile kurum kapatılabilecektir.

 • Hangi durumda olan kurumlar kurucu isteğiyle kapatılabilecek ya da program iptali yapabilecektir?

  MEBBİS-e Özel Modülünde herhangi bir öğrenci, kursiyer veya personel kaydının bulunmaması, e Özel Modülünde aktif devam eden kurs programının bulunmaması ve kurum hakkında herhangi bir soruşturma bulunmaması durumunda program iptali yapılabilecek veya kurumlar kurucu isteğiyle kapatılabilecektir.

 • Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcıları derse girebilir mi?

  Kurumlarda görevli genel müdür ve genel müdür yardımcıları için kurucuya ait bir kurumun personeli olarak çalışma izni düzenlenecek olup gerekli şartları sağlamaları durumunda kurumlarda ders görevi de verilebilecektir.

 • Hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde de Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranacak mı?

  Hizmet satın alınması yöntemiyle istihdam edilen personelde de Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartlar aranacaktır.

 • Kurucu veya kurucu temsilcine ders görevi verebilir mi?

  Gerekli şartları taşıyan kurucu veya kurucu temsilcileri kurumda eğitim personeli olarak da görevlendirilebilecektir.

 • Kurucu temsilcisi yetkisini devredebilir mi?

  Kurucu temsilcisinin yetkisini devretmesine, kurucu tüzel kişiliğin yetkili karar organı tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği takdirde, kurucu temsilcisi sadece personel alımlarına ilişkin yetkisini kurucu temsilcisi olma şartlarını taşıyan üçüncü bir kişiye valiliğin izni ile devredebilir.

 • Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde nasıl bir işlem tesis edilecektir?

  Kurumda görev yapan personelin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde çalışma izni iptal edilecektir.

 • Bakanlıkça onaylanan programların geçerlilik süresi nedir? Geçerliliği bitmiş programlarla ilgili neler yapılacaktır?

  Bakanlıkça onaylanan programlar onay tarihinden itibaren 7 yıl geçerlidir hükmü yürürlükten kaldırılmış olup Genel Müdürlükçe her yıl yapılacak değerlendirme sonucuna göre kaldırılmasına karar verilen programlar Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanarak 6 ay sonra yürürlükten kaldırılacaktır.

 • Öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri hangi kurumlarda yapılabilecektir?

  Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında yürütülen öğrenci kulüp ve toplum hizmeti faaliyetleri, sadece okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile sosyal etkinlik merkezlerinde yapılabilecektir.

 • Hizmet içi eğitim merkezlerine kursiyer kayıtlarında hangi belgeler istenecektir?

  Hizmet içi eğitim merkezlerine kursiyer kayıtlarında, kursiyerlerin çalıştıkları iş yerlerinden, kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenecektir.

 • Sosyal Etkinlik Merkezlerinde farklı adlar altında ücret alınabilir mi?

  Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

 • Özel Okullar dışındaki kurumlarda ücret ilanı ne zaman yapılacaktır?

  Motorlu taşıt sürücü kursları ile özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının öğrenim ücreti ocak ayı sonuna kadar, diğer kurumların öğrenim ücreti  ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan edilecektir.

 • Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadelerine ilişkin süre ne kadardır?

  Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

 • Kurumdan ayrılmak isteyen kursiyerlere ücret iadesi nasıl yapılır?

  Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 • İdari para cezaları uygulanırken hangi tarihteki brüt asgari ücret esas alınacaktır?

  Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından fiilin işlendiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenecektir.

 • İdari para cezaları ve kurum kapatma cezaları kimler tarafından MEBBİS sistemine işlenecektir?

  İdari para cezaları ve kurum kapatma cezaları, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili makam tarafından MEBBİS sistemine işlenecektir.

 • Kurumlarda karekod kullanımı nasıl olacaktır?

  Kurumların reklam, ilan veya her türlü tanıtıcı faaliyetlerinde, kurumu tanıtıcı bilgilerin bulunduğu karekoda yer verilecektir. Karekod, kurumun girişinde kolaylıkla görülebilecek bir yerde bulunacaktır.

 • Millî Eğitim Bakanlığınca verilen belge/sertifikaların geçerliliği nedir?

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; "Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilir ve iş yeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz.” şeklinde  ifade edilmekte olup halen yürürlüğü devam etmektedir.

  İş Yerinde Çalışmak / İş Yeri Açmak İçin Başkaca Bir Meslek Belgesi Şartı Aranmayacak Kurs Programları ile İş Yerinde Çalışmak / İş Yeri Açmak İçin Başkaca Bir Meslek Belgesi Şartı Aranmayacak Kurs Programlarına https://ookgm.meb.gov.tr/programlar.php internet adresi üzerinden ulaşılabilir.

 • Özel öğretim kurumlarına yönetici atamaları için bir sınav yapılmakta mıdır? Yöneticiler nasıl seçilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yapılacak yönetici seçme sınavları, resmi okul/kurumlara yönetici olarak atanacakların belirlenmesine yönelik olup özel okul/kurumları kapsamamakta; özel okul/kurumların yönetici görevlendirmeleri, özel öğretim kurumları mevzuatına göre gerçekleştirilmektedir.

 • Özel öğretim kurumlarında hangi branşlardan mezun olan eğitim personeli/öğretmen olarak görevlendirilir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan resmi/özel okul/kurumlara hangi branşta hangi lisans bölümü mezunlarının atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 9 sayılı kararında açıklanmıştır.

  Ayrıca Uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilmesi yapılabilmektedir.

  Uzman Öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu öğreticileri,

  Usta Öğretici: En az ortaöğretimden mezun olmak şartıyla görevlendirileceği alanda öğrenim gördüğünü belgelendiren veya görevlendirileceği alanda Bakanlıkça düzenlenmiş sertifikaya sahip olanları,

 • Kurumlarda yabancı dil alanında usta öğretici olarak görevlendirilecek eğitim personelinin görevlendirileceği alanda sahip olması gereken eğitim belgeleri nelerdir?

  Kurumlarda yabancı dil alanında usta öğretici olarak görevlendirileceklerin, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda en az C düzeyinde ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Hazırlanan Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi ve Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre en az C düzeyinde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

 • Özel öğretim kurumlarında görevlendirilecek öğretmen ile uzman öğretici arasındaki fark nedir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan uzman öğreticiler; görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu kişiler olup 2, 3 veya 4 yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan ancak pedagojik formasyonu bulunmayan kişilerdir. Görevlendirileceği alanda lisans mezunu olup pedagojik formasyonu bulunanlar ise öğretmen olarak atanabilmektedirler. 

 • Özel öğretim kurumlarında kimler rehber öğretmen olarak görevlendirilebilir?

  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan resmi ve özel okul/kurumlara kimlerin rehberlik öğretmeni olarak atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı kararında açıklanmakta ve atamalar buna göre yapılmaktadır. Bunun dışında özel okul/kurumlara rehberlik öğretmeni bulmakta zorluk yaşandığı dönemlerde ve yerlerde Bakanlığımızca veya Bakanlığımızın verdiği yetkiyle Valiliklerce en son 2017 yılında açılan 240 saatlik kurslarda başarılı olanlar da görevlendirilmişlerdir.

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan personel öğretmenevlerinden yararlanabilir mi?

  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Uygulama Yönergesinin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Eğitim çalışanı: Bakanlık kadrolarında görev yapanlar ile özel öğretim kurumlarındaki eğitim personelini ve bunların emeklilerini, ifade eder" şeklinde tanımlanmış olup kurum kimliği ile öğretmenevlerine özel öğretim kurumlarında çalışan personelin başvurması halinde bu kurumlardan yararlanmaları mümkündür.

 • Özel öğretim kurumlarında çalışan personele yeşil pasaport verilebilir mi?

  Konuya ilişkin olarak 5682 sayılı Pasaport Kanununda: "Hususi damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. " hükmü yer almaktadır

 • Özel hizmet içi eğitim merkezleri kimlere eğitim verebilir ve kayıt esnasında hangi belgeler istenmektedir?

  Özel öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "Hizmet içi eğitim merkezi: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim veren özel öğretim kurumlarını," ifade eder şeklinde tanımlanmış olup aynı Yönetmeliğin 51. maddesinin  sekizinci fıkrasında ise " Hizmet içi eğitim merkezleri tarafından kayıt sırasında kursiyerlerin çalıştıkları iş yerlerinden; kursa katılacakların T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi ve öğrenim durumunun yer aldığı liste ile listede yer alanların SGK aylık prim ve hizmet belgesi istenir." hükümleri yer almaktadır. Mevzuat gereği resmî veya özel kurum, kuruluş veya iş yeri personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğitim vermekle görevli özel hizmet içi  eğitim merkezlerinin, kuruluş amacı ve kapsamı dışındaki kişilere eğitim vermemesini sağlamak için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kurumca anlaşma yapılan işyerinde çalıştığına dair belgeler istenmektedir.

 • Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler özel öğretim kurumlarında görev alabilir mi?

  Resmi okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler, ihtiyaç halinde asıl görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısını doldurmaları kaydı ve çalıştıkları kurumların izniyle sadece özel okullarda aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar (en fazla 8 saat) ücretli ders alabilmektedirler. Bunun dışında resmi okul/kurumlardan özel öğretim kurumlarına ek ders karşılığı görevlendirme yapılmamaktadır.

 • Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli hangi kanuna tabi olarak görev yapmakta ve hangi hak ve sorumluluklara sahiptir?

  Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim personeli, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kurumlarla düzenledikleri sözleşmede belirtilen esaslara göre görevlendirilmektedirler. Ayrıca, söz konusu personel, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen hak ve sorumluluklara sahiptir.

 • Özel kurumlar için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

  Genel Müdürlüğümüz tarafından özel kurumlar için düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri Genel Müdürlüğümüz internet sayfası Duyurular bölümünden edinebilirsiniz.

 • Yeni bir kurs programı hazırlamak ve onay almak için ne yapmalıyım?

  Genel Müdürlüğümüzün internet sayfası programlar bölümünde yayımlanan Özel Kurslar Çerçeve Programı’nı esas alarak eğitim vermek istediğiniz alana ilişkin taslak programınızı hazırlayabilir ve kurumunuzun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğü üzerinden onay sürecini başlatabilirsiniz.

 • Özel yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurs programlarına nasıl ulaşabilirim?

  Özel yaygın eğitim kurumlarında uygulanan kurs programlarına Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasındaki Programlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

 • Ücretsiz veya Burslu olarak özel öğretim kurumundan eğitim alabilmek için nasıl bir yol izlenmelidir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin altıncı bölümü “Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler” başlığındaki; 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 63. maddelerinde açıklanmaktadır.

 • Özel kurslara kayıt yaptırıp daha sonra kayıt hakkından vazgeçip kaydını iptal ettirmek isteyen kursiyerlerin izlemeleri gereken yol nedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. Maddesine göre talep edilmesi halinde ücret iadesinin yapılması zorunludur. Bu mevzuata uymayan kurumlar hakkında; ilgili kişi söz konusu hususa ilişkin İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine, kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapacağı gibi; 28/11/2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” da yer alan hükümlere göre hakkını arayabilmektedir.

 • Başvuru sahibi kayıt yaptırmak istediği kurumda, uygulanan programın Bakanlığımızın onayladığı programlardan olup olmadığı ya da devam etmek istediği programı söz konusu kurumun uygulama izninin olup olmadığı konusunda nasıl bilgi sahibi olabilir?

  Başvuru sahibinin kayıt yaptırmak istediği kurumda, uygulanan programın Bakanlığımızın onayladığı programlardan olup olmadığı ya da devam etmek istediği programda söz konusu kurumun uygulama izninin olup olmadığı konusundaki tereddüdüne ilişkin kurumların girişlerinde veya tabelalarında bulundurulması zorunlu olan karekod uygulamasından veya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasındaki (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresinde yer alan Programlar Linkinden öğrenebileceği gibi kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de öğrenebilmektedir.

 • Başvuru sahibi kayıt yaptırmak istediği kurumun Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürütüp yürütmediği konusundaki tereddüde ilişkin bilgi talep edilmektedir

  Başvuru sahibinin kayıt yaptırmak istediği kurumun Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürütüp yürütmediği konusundaki tereddüdüne ilişkin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün resmi web sayfasındaki (https://ookgm.meb.gov.tr/) adresindeki Özel Öğretim Kurumları linkinde yer alan Özel Öğretim Kurumları Listesinden öğrenebileceği gibi kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de bilgi edinebilmektedir.

Binbirdirek M.İmran Öktem C.No1 Eski Adliye Binası Sultanahmet/Fatih/İSTANBUL - (0212) 384 34 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.