Adınız ve Soyadınız*
 
E-posta Adresiniz*
  Başlık*
 
  Soru Kategorisi*
 
  Mesajınız*
 
   
  Soru-Cevap Bölümü Kullanım Kurallarını Okudum, Kabul Ediyorum
   
 
*
(Büyük harf kullanın)
 
   
 
 
 
 
   
 
  Sitemizde Toplam Cevaplanan Soru Sayısı: 2620  
     
KÌBRA ERDOĞAN / 2014-02-10
ATAMA İPTALİNİN İPTALİ

Sayın denetmenim, Milli Eğitim Bakanlığının aralık ayında yaptığı alan değişikliği ataması ile asıl alanım olan sınıf öğretmenliğine atandım.Ancak okuluma ertesi gün gelen bir yazı ile kendi okulumda öncelikli olarak sınıf öğretmenliğine geçiş hakkı verildi. Bu hakkımı kullanmak amacıyla ve okulumda 4 tane sınıf öğretmenliği açığı bulunduğundan, atamamın iptali için dilekçe verdim. Ancak bana il milli eğitim müdürlüğünce atamamın zaten yapıldığı bu durumda tekrar bir tercih yapamayacağım söylendi. Milli eğitim bakanlığınca dilekçem atamamın iptali şeklinde sonuçlandı. Fakat çalışmakta olduğum okulda da sınıf öğretmenliğine geçme hakkımı kaybetmiş oldum. Atandığım okula gidebilmem için atamamın iptalinin iptali mümkün müdür? Teşekkür ederim.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

İdare tarafından kabul görebilecek makul gerekçeler (kişinin yazılı talebi, başkalarının zarar görememesi ve olumsuz etkilenmemesi, kamu yararı vb) söz konusu ise idare tesis ettiği işlemi iptal edebilir ya da geri alabilir. Takdir yetkisinde olan bir durumdur. İkinci bir yol ise yargı yolu olup yargı kararına binaen yapılan uygulamayı iptal ettirebilirsiniz.

 

Esenlikler dilerim. 

 
SERAP AYDıN / 2014-02-10
DEVİR TESLİM

bir lisede görevlendirme okul müdürü olarak göreve başladım okul müdürü mühür ve berat hariç hiçbirşey teslim etmedi ne yapmalıyım?taşınır işlemleri yetkilisi müdür yardımcısı taşınırları giden müdürden o mu teslim alacak teşekkürler

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

Müdürler, taşınır malların korunmasından sorumlu olduklarından, okulda mevcut eşya ve gereçleri, yerine atanan okul/kurum müdürüne veya okul/kurum müdürü henüz göreve başlamamış ise devir kuruluna devir ve teslim ederler.Etmedikleri takdirde sorumluluklarını yerine getirmemiş olurlar.

 

Esenlikler dilerim. 

 
öMER çETIN / 2014-02-10
meyil müddeti
kolay gelsin meyil müddeti hakkında bilgi verirseniz sevinirim süre ilişik kestikten sonra mı başlar yoksa tebligat gelince mi?teşekkürler
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Meyil Müddeti adı verilen uygulamanın şekli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun aşağıdaki maddelerinde açıklanmıştır: “ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ:Madde 62 - İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. Yukarıdaki süreler; 1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi, 3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar. Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEM: Madde 63 -Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar." İyi günler…
 
ERDAL ÌNVER / 2014-02-10
İlkokullarda Ücretli Öğretmenlik

İlkokullarda 2. sınıf İngilizce ve 4. sınıf İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine Ücretli Öğretmen görevlendirilebilir mi?Teşekkürler iyi çalışmalar...

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinde yer alan "İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir." düzenlemesi bağlamında ilkokullarda İngilizce ile Din Kültütürü ve Ahlak Bilgisi dersleri için ücretli öğretmen  görevlendirilmesi söz konusu değildir.

 

Esenlikler dilerim.

 
BüLENT öğRETMEN / 2014-02-10
diploma kayıt örneği

Merhaba,Değerli eğitim denetmenleri diploma kayıt örneği almak isteyen bir velimin mahkeme kararıyla doğum tarihi değişmiş.Diploma kayıt örneğini verirken hangi tarihi yazmalıyım.Diploma defterindekini mi?-nüfus cüzdanındakini mi?Saygılarımla....

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

Diploma kayıt örneği diploma defterine göre  düzenlenir. Mahkeme kararına bağlı yapılması gereken değişiklik belgenin arkasına yeni şekliyle yazılır. Buna ilişkin açıklama (kararı veren mahkeme, mahkeme kararının tarih ve sayısı), düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılıp imzalanarak onaylanır ve milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

 

Esenlikler  dilerim.

 
DEMIR / 2014-02-09
Serbet meslek (Grafik Tasarım)
Sayın denetmenlerim. Ben grafik tasarımıyla yıllardır hobi olarak ilgilenmekteyim. Artık yurt dışındaki web sitelerinde bunların üzerinden ek gelir etmek istiyorum.Bunun için vergi dairesine serbest meslek kaydı yaptırsam ve vergisini ödesem öğretmenliğim açısından bir yasa dışılık oluşur mu?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun; Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı: bölümünde, Madde 28 - (Değişik: 30/5/1974-KHK-12;Değiştirilerek kabul:15/5/1975-1897/1 md.)'e göre; Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). hükmü bulunmaktadır. Bu durumda; Öğretmenlerin kendi adlarına ticari faaliyette bulunmaları (web üzerinden de olsa), mümkün görülmemektedir. Bol kazançlı günler dilerim.
 
ZEKERİYA KANDIRMIŞ / 2014-02-09
PANSİYONLU OKULLARDA ALI SATIM
ZEKEERİYA KANDIRMIŞ Pansiyonlu okullarda döner sermayenin olduğu bir durumda;teknik müdür yardımcısı ve pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı varsa, pansiyon alımlarında ihale komisyonu başkanı teknik müdür yardımcısı mı olur yoksa müdür başyardımcısı mı olur? yada pansiyondan sorumlu müdr yardımcısı mı olur?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Merhaba, Kamu İhale Kanunu'nun İhale komisyonları: ile ilgili; Madde 13 – (Değişik birinci fıkra : 2/3/1984 - 2990/4 md.) İta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler. hükmü gereğince, İta amiri (Okul Müdürü); ihale işlerinde, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, teknik müdür yardımcısı ya da konu hakkında uzman olan başka bir müdür yardımcısını görevlendirebilir. İyi çalışmalar.
 
SELIM SYGıN / 2014-02-09
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamı
Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında; c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları, MADDE 10- (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden; 1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati, Yukarıdaki maddelere göre benim anladığım Açık İmam Hatip Lisesinde yüzyüze eğitim verilen kurumlarda müdür ve başyardımcı 30 saat ekders alır. Bu doğru bir uygulama olur mu? Yoksa Cumartesi ve Pazar günleri sadece 2\'şer saat mi ek ders alırlar. Teşekkür ederim.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Sormak istediğiniz hususu, açık ve net olarak belirtirseniz, sizlere daha çok yararlı olabiliriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
 
ZEKERİYA KANDIRMIŞ / 2014-02-09
ihale komisyonu başkanı
pansiyonlu okulllarda Müdür başyardımcısının gerçekleştirme görevlisi olduğu durumlarda; (döner sermaye varsa)okulda pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve teknik müdür yardımcısı varsa pansiyon alımlarında ihale komisyonu başkanı kim olur??Daha önce mail attım ama cevap alamadım. Cevaplandırırsanız sevinirim
 
 
Cevaplayan Yönetici : Murat BİLİR
Bu soruya daha önce yanıt verilmiştir. İyi günler...
 
HAŞİM ÖGE / 2014-02-04
norm fazlalığı
eşim matematik öğretmeni ve şu anda 24 ay aylıksız(maaşsız izin) kullanmaktadır.norm fazlası durumuna düştü. izin süresince biz istemediğimiz zaman herhangi bir atama yapmaya zorlayabilirler mi?\r\nbir de daha altı altı ay önce seçmeli ders seçerek norm açtılar, başka öğretmen geldi ve eşim şimdi norm fazlası.mahkemeye versem kazanabilir miyim
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Birinci sorunuzla ilgili olarak; MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Madde 41’de: “(3)Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.(…)(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.” hükümleri çerçevesinde işlem yapılabilecektir. İkinci sorunuz olan “mahkeme sonucu ne olur?” un cevabını bilmemize olanak bulunmamaktadır. Takdir edersiniz ki her dava özeldir. Elinizdeki belgelerle birlikte bir avukata danışmanız daha uygun olacaktır kanaatindeyim. İyi günler dilerim.
 
EKREM KARDAŞ / 2014-02-04
MEHİL MÜDDETİ
Şubat dönemi özür grubu atamaları 21 ocakta açıklanacak. okullar 10 şubatta açılıyor.Acaba mehil müddeti kullanmak mümkün olacak mı? Teşekkkür ederim.Kolay gelsin...
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Değerli öğretmenim, sorunuzun cevabı, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne ait http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_12/19064630_2014yaryltatilizrdurumunabalyerdeitirmeduyurusu.pdf internet adresinde yer alan duyuruda mevcut: “Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. (…)Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ocak- 07 Şubat 2014” hükmü ile Bakanlıkça sınırlama getirilmiş. Bilgilerinize…
 
ALIM KAYABAŞ / 2014-02-04
YILLIK İZİN
Stajyerlik döneminde memurlar izin kullanamıyorlar. Stajyerlikleri kalktıktan sonra stajyerlik süresine ait yıllık izinleri bir sonraki yıl kullanılabiliyor mu ve gün sınırı var mı? Örneğin. 11.11.2012 de başlayan bir öğretmenin stajerliği 11.11.2013 de kalktığın da 2013 yılı henüz tamamlanmadığından bu yıla ait 20 günlük izin hakkı var mıdır?
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 103. maddesindeki: "(...)Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez." hükmü nedeniyle öğretmenlerin yaz tatili ve yarıyıl tatili haricinde yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Öğretmen dışındaki memurlar ise yıllık izin haklarını aynı kanun çerçevesinde kullanabilirler. Aday olup olmamalarına bakılmaz. İyi günler dilerim.
 
HAŞİM ÖGE / 2014-02-04
Norm Fazlası
Norm Kadro fazlasıyım. 24 aylık Ücretsiz izin aldım. İzinde iken isteğim dışında herhangi zorunlu bir atamam yapılır mı? 6 ay içerisinde ders durumları değiştirilerek norm fazlası durumuna getirildim. Bu konu ile alakalı mahkemeye başvurabilir miyim? Teşekkürler iyi çalışmalar
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Benzer soru cevaplanmıştır. Cevaplanan sorulara bakmanızı rica ediyorum. İyi günler dilerim.
 
ZAFER / 2014-02-04
ek ders

bir lisede idareciyim. 1.Bölüm,atölye ve laboratuvar şeflerine sınıf rehberliği veya kulüp hizmeti veriliyormu veriliyorsa haftada 2 saat ek ders ücreti veriliyor mu? 2.ücretli öğretmenlere sınıf rehberliği ve kulüp veriliyormu veriliyorsa haftalık 2 saat ek ders verilebilirmiyim saygılar.....

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin  5 inci fıkrasında "Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir." düzenlemesi yer almaktadır . Bu bağlamda bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri"(sınıf öğretmenliği/kulüp danışmanlığı ücreti)  adı altında ücret ödenememektedir.  Ücretli öğretmenlere verimeyecek görevler ve ücretler daha önce cevaplandırıldı. Verilen cevaplara bakabilirsiniz.

 

Esenlikler dilerim.

 
MURAT / 2014-02-04
ek ders

siz de olmasanız bunları kime soracağız saygılar ve teşekkürler 1.MEB Yönetici Ve Öğretmenlerin Ders Ve Ek Derslerine İlişkin Kararın 6/5\'inci maddesinde, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç tutulduğundan bu öğretmenlere sınıf rehber öğretmenliği görevi verilemeyeceğinden 2 saat sosyal kişilik hizmeti ödenemez. 2.ücretli öğretmenlere sınıf rehber öğretmenliği verilemez sorum şu:peki bunlara haftalık sosyal kulüp hizmet adı altında 2 saat ek ders ücreti verilir mi?

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

Ücretli öğretmenlere  “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adı altında ücret ödenememektedir.  "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" sınıf öğretmenliği ve kulüp danışmanlığı görevlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, ücretli öğretmenlere kulüp danışmanlığı adı altında haftada 2 saat ek ders ücreti ödeme kabiliyeti bulunmamaktadır. Ücretli öğretmenlere, sadece okutmak üzere görevlendirildiği ve okuttuğu derslerin ücreti ödenebilmektedir. 

 

Esenlikler dilerim.

 
HAşIM öGE / 2014-02-02
norm fazlalığı
HAŞİM ÖGE Merhabalar, ücretsiz izindeyken norm fazlalığından dolayı ben istemeden beni başka okula atama yapabilirler mi veya beni tercih yapmaya zorlayabilirler mi iyi çalşmalar
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Benzer soru cevaplandı. Önceki cevaplara bakınız lütfen. İyi günler.
 
ALI GüLEş / 2014-02-01
İdarecilerin norm hesaplamasına etkisi
Okulumuza braşımda atanan müdür yardımcısı yüzünden norm fazlası oldum. İdarecilerin atamasında, tayin istedikleri okulda girebilecekleri ders yükünün bulunup bulunmadığına bakılması gerekli değil midir. Sadece girebilecekleri dersin olmasını yeterli görmek, orada önceden çalışan öğretmene haksızlık değil midir.
 
 
Cevaplayan Yönetici : Necmettin SÖKÜLMEZ
Değerli öğretmenim, maalesef MEB Eğitim Kurumları Yön. Atama ve Yer Değ. Yönetmeliği madde 5- (1)’de: Yönetici adaylarında; (…) c) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak” şartı aranmaktadır. Diğer taraftan MEB Yön. Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’a göre: “Madde 5-(1) (…) a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (…) müdür yardımcıları haftada 6 saat,(…) ders okutmakla yükümlüdürler.” Yine MEB’na Bağlı Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğe göre: “Madde 15 –(…) c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında; (…) 3) (...) Yöneticilerin girecekleri ders saatleri dikkate alınmaz.” Birbiriyle bağlantısız gibi görünen bu yönetmelik hükümleri bir araya geldiğinde maalesef sizin düştüğünüz durum ortaya çıkıyor. Burada önemli olan siz de mağdur edilmeden sorunun mevzuat çerçevesinde çözülmesidir. Bu noktada, Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. maddesindeki “(…) bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut (…) öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası (…) öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.” hükmü bizi MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine yönlendiriyor. Bu Yönetmelikte ise: “Madde 41 – (3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.”(…) (5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın(…) en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.” hükümleri yapılacak işlemi özetlemektedir. Sonuç olarak Değerli Öğretmenim idare hukuku kamu yararını esas alan tek yanlı bir hukuk dalıdır. Kurum idarecisiz bırakılamayacağına ya da ihtiyaç fazlası öğretmen çalıştırılamayacağına göre norm fazlası duruma düşen öğretmenin açık bulunan en uygun okula öğretmenin kendi tercihi de dikkate alınarak ilgili yönetmelik esaslarına göre atanması en doğru çözüm olarak görünmektedir. Hakkınızda hayırlısı olsun…
 
SERKAN METIN / 2014-02-01
Hizmet Satın Alma

Merhaba, Okul Aile Birliği yönetmeliğinin Birliğin Görev ve Yetkileri başlıklı 6. maddesinde belirtilen \"Okulun ihtiyaçları için mal ve hizmet satınalmak \" ifadesine göre; 1-okul aile birliği tüm velilerin talepleri doğrultusunda yemek hizmeti satın alabilirmi? 2-Satın alabilirse bunun yöntemi ne olmalıdır? teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

Bu konuda daha önce soru cevaplandırıldı. Verilen cevaplara bakabilirsiniz.

 

Esenlikler dilerim.

 
REHBER öğRETMEN / 2014-01-31
Rehberlik Servisi

Meb de rehber öğretmen olarak çalışmaktayım. rehberlik servisini tek olarak kullanıyorum. okul idaresi odanın hiç kilitlenmemesini istiyor. odanın anahtarları da kendilerinde mevcut. okulun internet dagıtıcısı benim odamda ve bazen arızalanıyor bu nedenle modemi açıp kapatmak için açık olmasını istiyorlar. devlet dairelerinde odalar kilitlenmez diyorlar. bu konuda ne yapmam gerekir? Teşekkürler.

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

Milli Eğitim Bakanlığı Güvenlik Tedbir ve Müeyyideler Dokümanı  Genel Esaslar Talimatına göre çalışma yerlerinin (büro vb.) kontrolü yapıldıktan sonra kapılarının kilitlenerek anahtarlarının anahtar dolabına takılması gerekmektedir.

 

Esenlikler dilerim.

 
SEVGI G. / 2014-01-31
Maaş hak etme

İyi günler, 30 aralık - 3 ocak arası yılbaşı sebebiyle maaş karşılığımı dolduramıyorum.4 saat eksik kalıyor.bu sebepten ötürü bu haftanın ekderslerini (ekders,koordinatörlük,alan şefliği) alamıyacakmıyım,yada bunlardan hangilerinde kesinti yapılıcak,tümündemi? teşekkür ederim

 
 
Cevaplayan Yönetici : Mehmet Ali GÜRSES

Merhaba,

 

Okuttuğunuz derslerin karşılığı olarak ek ders ücreti alabilmeniz için aylık karşılığınızı doldurmanız gerekir. Koordinatörlük ve alan şefliği ek dersleri ise aylık karşılığınızı tamamlayıp tamamlamadığınıza bakılmaksızın ödenmesi gereken ücretler grubunda yer almaktadır.

 

Esenlikler dilerim.

 
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 || 29 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 44 || 45 || 46 || 47 || 48 || 49 || 50 || 51 || 52 || 53 || 54 || 55 || 56 || 57 || 58 || 59 || 60 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 || 67 || 68 || 69 || 70 || 71 || 72 || 73 || 74 || 75 || 76 || 77 || 78 || 79 || 80 || 81 || 82 || 83 || 84 || 85 || 86 || 87 || 88 || 89 || 90 || 91 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 || 112 || 113 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 || 126 || 127 || 128 || 129 || 130 || 131 |

önceki sonraki
 


Müdür yardımcısı ve müdür kaç saat derse girebilir

...
 

Sayın müfettişim ben müdür yardımcılığı görevine ge...

 

Sayın müfettişim, halk eğitimi merkezinde müdür yardımcısıyım.hafta sonu cumartesi (5) pazar(5) saat kurs veriyorum...cumartesi ve pazar günleri 2+2 saat nöbet&ccedi...

 

İYİ GÜNLER. BENİM 8. SINIFLARDA REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİM VAR. BUNUN BİR SAATLİK ÜCRETİ AYRI MI YAZILIR YOKSA REHBERLİK VE KLÜP FAALİYETLERİ İÇİNDE M...

 

Merhaba müfettişim ben ortaokulda müdür yardımcılığı yapıyorum. Fiilen nöbet tuttuğum takdirde nöbet ücreti alabilirmiyim?

...
 
Değerlendirme Toplantısı
Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı
Değerlendirme Toplantısı
Üsküdar-Beykoz denetim grubumuzla, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Tek Anad. Lisesinde denetimdeyiz.
E-Denetim Planlama Modülünün Kullanımı Konulu Toplantı
ÖZEL EĞİTİMDE E-DENETİM MODELİ VE YAZILIMI
TEOG SINAVI
Maarif Müfettişleri Galatasaray Lisesinde
Binbirdirek Mah. Dr.İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No1 Sultanahmet
Fatih/İSTANBUL
Telefon: (0212) 519 28-53
Fax: (0212) 511 65 58
 
 
   
Bu sitede yer alan içerikler izinsiz olarak kopyalanamaz. Kopyalandığı takdirde tüm sorumluluk sizlere aittir.
Copyright © 2015 TC MEB İstanbul Maarif Müfettişliği Başkanlığı. Tüm hakları saklıdır.